Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Vakantieboulevard.nl. Vakantieboulevard.nl is een platform waar specialistische reisaanbieders - middels een advertentie (etalage) - reizen aanbieden aan bezoekers van de website. Vakantieboulevard.nl is en wordt geen partij bij de overeenkomst van een vakantie welke mogelijk tussen de reisaanbieder en een bezoeker van de Vakantieboulevard.nl tot stand komt.

Algemene voorwaarden voor bezoekers

Wij respecteren uw privacy
Vakantieboulevard.nl respecteert uw privacy . Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese en Nederlandse regelgeving verwerkt.

Onze disclaimer
Vakantieboulevard.nl biedt op deze website reisaanbieders van vakanties de gelegenheid hun website te presenteren, voorzien van alle informatie en foto’s zoals aanbieders nodig/nuttig achten. Bezoekers en reisaanbieders treden met elkaar in contact, zonder tussenkomst van Vakantieboulevard.nl. De website Vakantieboulevard.nl heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten (boekingen), noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de reisaanbieders. Vakantieboulevard.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Vakantieboulevard.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Vakantieboulevard.nl.

Vakantieboulevard.nl is te allen tijde gerechtigd om een opdracht tot plaatsing van een advertentie van een reisaanbieder op de website te weigeren, dan wel een geplaatste advertentie van de website te verwijderen. Indien de informatie van adverteerder niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de reisaanbieder verzoeken de informatieverstrekking per omgaande te verbeteren ofwel besluiten om de advertentie van de website te verwijderen.

Vakantieboulevard.nl probeert reisaanbieders en bezoekers van de website tot elkaar te brengen. Vakantieboulevard.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen reisaanbieder en consument door gebruikmaking van deze site. Als u een geschil hebt met één of meerdere reisaanbieders, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Vakantieboulevard.nl (en al haar personeel en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Mijn reisgids

Bij het aanmaken van een profiel (Mijn Reisgids) ontvangt men automatisch tweewekelijks reistips en reisverhalen.

Algemene Voorwaarden voor huurders

Vakantieboulevard B.V. (hierna te noemen “Vakantieboulevard.nl” ) is een advertentiemedium, dat uitsluitend en nadrukkelijk bestemd is voor verkopers van reisproducten en reisgerelateerde producten, die hun product direct aan de consument willen aanbieden via een advertentie in een wervende etalage op de website Vakantieboulevard.nl. Vakantieboulevard.nl is nadrukkelijk geen reisagent of bemiddelaar in de verkoop van reizen aan consumenten, maar biedt slechts huurders de gelegenheid om zich met hun aanbod via etalages aan het publiek te presenteren. Om dit unieke karakter van onze website te behouden, maken wij u als huurder (hierna te noemen “huurder” of “u”) attent op de navolgende regels en voorwaarden:

1. Inrichten van de etalage

De titel en de tekst van een advertentie in een etalage dienen juist en helder te worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s, video’s en aanbiedingen in een etalage moeten betrekking hebben op het aangeboden product en op de specialisatie van de straat waarin de etalage is gehuurd. Foto’s dienen recent te zijn en een waarheidsgetrouw beeld vormen van het product. Foto’s die door u worden geplaatst in etalages dienen rechtenvrij te zijn, dan wel dienen de rechten afdoende afgekocht te zijn voor commercieel gebruik op Vakantieboulevard.nl. Vakantieboulevard.nl heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de huurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren, zowel in etalages als aanbiedingen en/of reisvoorbeelden. Een merknaam mag niet meer dan 1x voorkomen in eenzelfde straat. Het gebruik van eigen scripts, HTML of andere programmeertalen in de etalage is niet toegestaan. Het verwijzen naar andere websites of internetzoekmachines is niet toegestaan, uitgezonderd de eigen bedrijfswebsite. Vakantieboulevard.nl heeft het recht zelf te bepalen wie als huurder, en in welke straat op de website gepresenteerd wordt, teneinde het unieke karakter van het aanbod te bewaren. Wanneer er schade wordt ondervonden door het gebruik als bedoeld in de vorige zinnen, dan zal dit worden doorberekend aan de huurder. De etalages die in strijd zijn met bovenstaande regels worden in principe door Vakantieboulevard.nl verwijderd, zodra Vakantieboulevard.nl op de hoogte is van de schending van bovenstaande regels. Vakantieboulevard.nl kan dan, ter haar uitsluitende beoordeling kiezen tussen directe verwijdering van de etalage van de website of een kennisgeving aan de huurder, per e-mail of in Vakantieboulevard.nl beheeromgeving, waarbij er een periode van 48 uur wordt gegeven om de schending van de regels ongedaan te maken en te herstellen.

2. Huurprijs etalage, facturatie en betaling

De eerste drie maanden na het aanmaken van een account heeft u de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend kennis te maken met Vakantieboulevard.nl. U kunt dit doen door een account aan te maken en uw etalage(s) met de bijbehorende aanbiedingen en/of reisvoorbeelden te publiceren in de gewenste straat of straten. Na afloop van de gratis periode beslist u definitief of u wilt continueren als huurder. In dat geval betaalt u per etalage een huurprijs van € 25 per maand ( excl. btw) . De huurprijs wordt per vooruitbetaling afgerekend per kwartaal in periodes van 13 weken. De kwartaalfacturatie vindt plaats door middel van een verzamelfactuur op vaste data. U kunt op elke dag, op elk moment dat het u schikt, uw etalages aanmaken. Wanneer u een etalage toevoegt na de eerste drie maanden, dan zal de eerste factuur van deze etalage pro rato worden berekend vanaf de datum van publicatie op Vakantieboulevard.nl tot aan de volgende kwartaalfactuur. Bijvoorbeeld: u maakt een account aan op 31 maart en een etalage op 15 juli. Dan ontvangt u een eerste factuur voor deze etalage van 15 juli tot 1 september. Vervolgens zal deze etalage vanaf 1 september worden toegevoegd aan de verzamelfactuur. Na een afname van de eerste 2 etalages is etalage nummer 3 gratis. Er is maximaal 1 etalage gratis.

Vakantieboulevard.nl brengt aan huurders geen inschrijfkosten, “kosten per klik”, of commissie in rekening. De betaling kan geschieden op één van de door Vakantieboulevard.nl aangeboden betaalwijzen als weergegeven in de Vakantieboulevard.nl beheeromgeving.

3. Overeenkomst, opzegging, betaling en betalingscondities

Na het beëindigen van de gratis kennismakingsperiode komt er met beider instemming een overeenkomst tot stand tussen de huurder en Vakantieboulevard.nl. Deze overeenkomst bestaat uit de publicatie van de door u ingerichte etalage(s) op Vakantieboulevard.nl. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Tenzij u tenminste 1 kalendermaand voor het einde van de eerste contractduur van 1 jaar opzegt, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Opzeggen is vervolgens mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe kwartaal betaalperiode. U kunt uw opzegging uitsluitend doen d.m.v. de button “opzeggen” in uw dashboard of door een mail te sturen aan contact@vakantieboulevard.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw opzegging. Bij opzegging dient huurder direct de eventueel nog verschuldigde bedragen aan Vakantieboulevard.nl te voldoen. Er bestaat geen recht op restitutie van reeds geïncasseerde gelden. Huurder verleent aan Vakantieboulevard.nl een onherroepelijke licentie, voor onbepaalde tijd tot het gebruik van de door huurder op de website geplaatste afbeeldingen, eventuele video’s en teksten (“de content”) welke betrekking hebben op de door huurder aangeboden producten. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door deze geplaatste content en dient zelf zorg te dragen voor de back-up van deze geplaatste content.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief de Nederlandse btw. Als u een bedrijf met geldig btw-nummer buiten Nederland maar binnen Europa heeft, kunt u mogelijk de btw verleggen. U kunt dit doen door in uw Vakantieboulevard.nl dashboard op de aangegeven plaats uw btw-nummer in te vullen. Uw btw-nummer wordt dan geverifieerd in de VIES databank . Vervolgens kan er voor u worden ingesteld dat er geen btw wordt berekend op uw facturen. Dit is pas definitief als u een schriftelijke bevestiging van Vakantieboulevard.nl heeft ontvangen. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden berekend. Reeds aangemaakte facturen met btw kunnen niet meer aangepast worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan de fiscale verplichtingen, welke mogelijk op de huurder van toepassing zijn. Wij bieden geen mogelijkheid om de btw buiten Europa te verleggen.

Vakantieboulevard.nl is gerechtigd de huurprijs van de etalages te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden met ingang van de eerstvolgende betaalperiode na bekendmaking in werking. Dit geldt ook ten aanzien van de inhoud van een reeds met de huurder gesloten overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat eindigt de huurovereenkomst per ingangsdatum van het eerstvolgende kwartaal. Er geldt dan geen opzegtermijn. Betalingen door de huurder dienen te geschieden, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Wettelijke rente, incassokosten en opschorting

Na het verstrijken van de in artikel 3 genoemde betalingstermijn is huurder in verzuim. De huurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de huurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de huurder zullen de vorderingen van Vakantieboulevard.nl op de huurder onmiddellijk opeisbaar zijn. Door huurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Huurder komt geen recht op verrekening en / of opschorting toe. Zodra en zolang de huurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op huurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is Vakantieboulevard.nl gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de website offline plaatsen van de door huurder ingerichte etalage(s). De betalingsverplichting van huurder blijft in stand wanneer Vakantieboulevard.nl gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

5. Verstrekking van gegevens en bereikbaarheid

De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vakantieboulevard.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Vakantieboulevard.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Vakantieboulevard.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen. Vakantieboulevard.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid van gegevens voor haar direct kenbaar behoorde te zijn. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Vakantieboulevard.nl en huurder dient huurder te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres welke door huurder frequent (minimaal wekelijks) wordt gelezen. Huurder staat in voor het feit dat het door hem opgegeven e-mailadres werkt en in die frequentie wordt gelezen.

6. Toegang account en data van huurder

Voor beheer- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling, heeft Vakantieboulevard.nl toegang tot het account van de huurder op de website. Vakantieboulevard.nl is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de huurder. Huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn data en content. De Vakantieboulevard is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Vakantieboulevard.nl aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. Vakantieboulevard.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

7. Nieuwsbrief

Onverbrekelijk gekoppeld aan de huurovereenkomst is de periodieke nieuwsbrief voor huurders van etalages op Vakantieboulevard.nl. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail gezonden en bevat tips, belangrijke ontwikkelingen en het laatste nieuws over Vakantieboulevard.nl en informatie over de aangeboden producten en diensten. Het afmelden voor deze nieuwsbrief is niet mogelijk omdat deze een integraal onderdeel vormt van de huurovereenkomst.

8. Werking website

Vakantieboulevard.nl besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de website en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de website is Vakantieboulevard.nl afhankelijk van derden. De informatie over de reisproducten is samengesteld door huurders. Om deze redenen kan Vakantieboulevard.nl helaas niet garanderen dat de website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de website juist is. Vanzelfsprekend doet Vakantieboulevard.nl binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

9. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

Vakantieboulevard.nl draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de website. Vakantieboulevard.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de website. Bij een storing zal Vakantieboulevard.nl deze zo spoedig mogelijk verhelpen.

Copyright Vakantieboulevard BV (01-09-2015)

Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantieboulevard BV worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.